Hvilke faktorer øker risikoen for et kapitalbudsjettprosjekt?

Når du vurderer investeringer i langsiktige prosjekter, må du kunne estimere den relative lønnsomheten til hvert prosjekt. Capital budsjettering er et økonomisk verktøy for å estimere denne verdien. Lønnsomheten i prosjektene sammenlignes ved å diskontere sine kontantstrømmer med sin relative risikofaktor. Risikoen ved et kapitalbudsjettprosjekt økes med prosjektrisiko, dagens markedsrisiko og eventuell internasjonal risikoeksponering.

Capital Budsjettering

Kapitalbudsjett er et økonomisk verktøy for å vurdere verdien av et langsiktig prosjekt. Når du prøver å bestemme mellom investeringer, kan en kapitalbudsjettanalyse sammenligne nåverdien til hvert prosjekt basert på projiserte kontantstrømmer og tidslinjer. Du bør diskutere hvert prosjekts kontantstrøm med den nødvendige avkastningen. Et prosjekts påkrevde avkastning er kombinasjonen av kapitalkostnaden pluss ytterligere avkastning for prosjektets risiko. Risikovareprosjekter trenger høyere avkastning for å bli ansett lønnsom.

Prosjektrisiko

En del av risikoen du møter fra en langsiktig investering er fra selve prosjektet. Prosjektrisiko tilnærmer sjansen for at prosjektet ikke vil være så lønnsomt som forventet på grunn av feil fra selskapet eller fra prosjektets første vurdering. Prosjektrisiko økes når et selskap investerer i en bedrift som ikke er innenfor sitt kompetanseområde. Dette øker sjansen for at ledelsen ikke vil kunne verdsette prosjektets kontantstrømmer, og at selskapet vil gjøre feil under driften.

Markedsrisiko

Markedsrisiko måler delen av prosjektets risiko fra makroøkonomiske faktorer som inflasjon og renter. Markedsrisiko økes i en svak økonomi. En dårlig økonomi kan redusere etterspørselen etter et produkt, noe som potensielt kan gjøre et prosjekt lønnsomt. Bankene kan være mer motvillige til å låne ut i en svak økonomi, og øke kapitalkostnaden til prosjektet. Høy inflasjon kan også være et problem ved det svekker prosjektets langsiktige realavkastning. Disse faktorene øker markedsrisikoen i et prosjekt og bidrar til høyere total risiko.

Internasjonal risiko

Hvis et selskaps hovedbudsjettprosjekt vil involvere et annet land, vil det bli utsatt for internasjonal risiko. Dette medfører politisk og valutarisiko for prosjektet. Hvis et prosjekt er basert i et land med en ustabil politisk struktur, kan sivil eller politisk uro føre til at hele investeringen går tapt. Hvis valutakursene beveger seg i en ugunstig retning, kan selskapet møte høyere relative kostnader og lavere relative gevinster. Innenlandske prosjekter er helt uten denne typen risiko.

Populære Innlegg